2013 c Snitzel – Lady Of The Desert

YOB 2013
SIRESnitzel
DAM:Lady Of The Desert
DAM SIRE:Desert Prince